Platby za školné a stravné

Při nástupu do MŠ obdrží rodiče Přihlášku ke stravování a bude jim přidělen variabilní symbol pro úhradu školného a stravného – platí se společně na účet číslo:

163011062/0600 konst.symbol 0558

Záloha na školné a stravné se platí pravidelně příkazem vždy do 15. dne v měsíci. Vyúčtování stravného provádíme 1x ročně v měsíci říjnu. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu a nedohodne-li si jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Děti do 6 let

celodenní stravné

37,- Kč

bez odpolední svačiny

28,- Kč

školné

450,- Kč

záloha celkem

1250,- Kč

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání ( ve škol. Roce dosáhnou 6 let) neplatí školné. Platí pouze zálohu na stravné ve výši 800,- Kč

Děti 7 let ( ve školním roce dosáhnou 7 let)

celodenní stravné

41,- Kč

bez odpolední svačiny

31, -Kč

záloha celkem

850,- Kč

Děti po odkladu školní docházky již neplatí školné, ale pouze zálohu na stravné ve výši 850,- Kč

V případě předem známé nepřítomnosti odhlašujte děti den předem do 14: hod u vedoucí ŠJ nebo učitelek osobně nebo telefonicky na čísle 481 544 518. Odhlášení je možné ještě ten den do 6:30 hod.

Pokud dítě nelze z důvodu nepředvídatelné nemoci včas odhlásit, mohou si rodiče stravu 1. den nemoci odebrat do vlastních jídlonosičů ve školní jídelně v době od 11:00 do 11:15 hod.