Adaptace nováčků na školku

Mateřská škola bývá prvním vstupem dítěte do širší společnosti, dítě se poprvé setkává s cizími lidmi, aniž by bylo v doprovodu rodičů. Adaptace nově přijatých dětí probíhá obvykle ve dvou týdnech. Adaptaci není dobré uspěchat.
1. den – příchod dítěte s rodiči na 2-3 hod., odejít.
2.-5. den . dítěti se doba pobytu ve školce prodlužuje.
Druhý týden – pokud dítě novou situaci zvládá bez obtíží, zůstává ve školce do odpoledních hodin.
Je-li dítě nejisté, dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat, v klidu odejít a v domluvenou dobu pro dítě přijít.
Citlivé přijetí, klidné vystupování, tolerance a vcítění se do situace dítěte, je základem pro získání jeho důvěry a zmírnění jeho obav z nového prostředí bez přítomnosti rodičů.

Doporučení, které vám usnadní nástup do školky:

 • choďte mezi děti a to i tehdy, má-li vaše dítě sourozence
 • nechte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka
 • zaměřte se na dovednost sebeobsluhy
 • rozvrhněte si čas tak, abyste na dítě nemuseli spěchat, má-li věci udělat samo
 • udělejte si čas na každodenní společnou chvilku – hra, čtení, povídání
 • krátce a srozumitelně oceňujte, co se dítěti daří, povzbuzujte ho;jasně odmítněte nevhodné chování, vysvětlete proč
 • vyvarujte se výhrůžek typu „Počkej, až budeš ve školce….“, dítě se bude školky bát předem
 • opatrně zacházejte i s vychvalováním školky, předejdete tak vytvoření nereálných představ a následnému zklamání

Adaptaci dítěte ve školce usnadní:

 • seznámení s mateřskou školou před nástupem, možnost si hrát ve skupině s ostatními dětmi
 • vzít si do školky svou oblíbenou hračku
 • doprovod sourozence nebo kamaráda, který již mateřskou školku zná
 • během adaptačního období navštěvovat školku pravidelně (např. 2 – 4 hod. týdně…..)
 • navázání důvěry mezi dítětem a pedagogy
 • vzájemná spolupráce rodiny a MŠ, navázání důvěry mezi pedagogy a rodiči, vzájemná informovanost

Pokud si dítě začne hrát, jakmile mu oschnou slzičky, neznepokojujte se. Popřejte dítěti, aby si hezky pohrálo a připojte, na co se můžete společně těšit odpoledne.
Pobyt v mateřské škole omezte na nezbytnou míru – v předškolním věku má být pořád dominujícím výchovným činitelem rodina.